no-img
فروشگاه نیکو

دانلود بررسی رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان


فروشگاه نیکو
مطالب ویژه

ادامه مطلب

ZIP
دانلود بررسی رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
امتیاز 3.50 ( 2 رای )
zip
بهمن ۲, ۱۳۹۶

دانلود بررسی رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان


قسمتهایی کوتاه از متن:
 
چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به تعداد ۷۰۰ نفر بود که از این تعداد ۲۴۱  با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به  روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه تسهیم دانش جعفری (۱۳۹۳) با ۲۴ گویه و پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی پاترسون (۱۹۷۰) با ۲۰ گویه بر اساس مقیاس ۵ درجه ای لیکرت بود که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظرات چند نفر از پاسخگویان و متخصصان تایید شد و پایایی آن ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب ۷۹/۰ و ۸۲/۰ محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار spss در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و تحلیل واریانس) انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد بین تسهیم دانش با عملکرد شغلی( ۴۶۰/۰=r،  (۰۵/۰>(p رابطه معنادار وجود داشت. همچنین رابطه بین بعد تعاملات شخصی( ۲۹۵/۰=r) (01/0> (p، تعامل با جامعه (۲۸۱/۰=r) (015/0>(p وهمکاری های مکتوب ( ۶۶۱/۰=r)  (۰۱/۰>(p  با عملکرد شغلی معنادار بود. از بین متغیرهای مورد مطالعه در رگرسیون بهترین پیش بینی کننده عملکرد شغلی در گام اول بعد همکاری های مکتوب و در گام دوم بعد تعامل با جامعه و در گام سوم تعاملات شخصی بوده است. نتایج همچنین نشان داد بین نظرات پاسخ گویان در متغیر تسهیم دانش وابعاد آن بر حسب سن، مدرک و سابقه و در عملکرد شغلی برحسب سن و سابقه تفاوت معنی داری وجود داشت.

مقدمه 
بررسی نظریه اندیشمندان سازمان و مدیریت در دو دهه اخیر انباشته از مفاهیمی است که همگی تاکید بر تغییر در محیط سازمان‌ها ، شرایط و شیوه‌های کسب و کار دارند. دوران کنونی را عصر دانش و  اطلاعات نام نهاده‌اند که مبتنی بر دانایی است. سازمان‌های امروزی در محیط رقابتی قرار گرفته‌اند که ناشی از تغییرات محیطی و سازمانی گسترده‌ای است. تغییرات محیطی آنچنان سریع و غیر قابل پیش‌بینی است که کوچکترین غفلت از آن‌ها می‌تواند سازمان را از یک برتری رقابتی محروم و سازمان‌های دیگر را با فرصت‌های خاصی مواجه کند. یکی از مهمترین تغییرات محیطی که سازمان را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد استفاده از دانش در سازمان و میان کارکنان برای بهبود عملکردشان است که در واقع منبعی پایان ناپذیر برای سازمان‌ها جهت ایجاد برتری در محیط رقابتی است. این فصل با محوریت رابطه دو متغییر تسهیم دانش و عملکرد سازمانی به بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت پژوهش ، اهداف ، سوالات و تعاریف نظری و عملیاتی متغییرها پرداخته است.

 
 
فهرست مطالب بررسی رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان شامل موارد زیر میباشد:
چکیده    ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۲- بیان مسـاله    ۳
۱-۳- ضرورت پژوهش    ۵
۱-۴- اهداف پزوهش    ۷
۱-۴-۱- هدف اصلی    ۷
۱-۴-۲- اهداف فرعی    ۷
۱-۵- فـرضیـه های پژوهش    ۸
۱-۵-۱- فرضیه اصلی    ۸
۱-۵-۲- فرضیه های فرعی    ۸
۱-۶-تعاریف متغیرها    ۸
۱-۶-۱- تعاریف نظری متغیرها    ۸
۱-۶-۲- تعاریف عملیاتی متغیرها    ۱۰
فصل دوم :پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه    ۱۱
۲-۲- مدیریت دانش    ۱۲
۲-۳- چرخه مدیریت دانش    ۱۲
۲-۳-۱- تعریف و ماهیت تسهیم دانش    ۱۳
۲-۳-۲- اهمیت تسهیم دانش    ۱۵
۲-۴- عوامل انسانی موثر بر تسهیم دانش در سازمان    ۱۵
۲-۵- تئوری های مربوط به تسهیم دانش    ۱۷
۲-۶- موانع بالقوه تسهیم دانش    ۱۹
۲-۶-۱- موانع بالقوه فردی تسهیم دانش    ۲۰
۲-۷- عوامل موثر بر تسهیم دانش طبق الگوی وانگ و همکارانش(۲۰۱۰)    ۲۳
۲-۸- عملکرد شغلی    ۲۴
۲-۸-۱- اهمیت نیروی انسانی در سازمان    ۲۴
۲-۸-۲- تعاریف عملکرد شغلی    ۲۴
۲-۸-۳- عوامل موثر بر عملکرد شغلی    ۲۵
۲-۹- پیشینه پژوهش    ۳۰
۲-۹-۱- تحقیقات داخلی    ۳۰
۲-۹-۲- تحقیقات خارجی    ۳۱
۲-۱۰- خلاصه و جمع بندی    ۳۲
۲-۱۱- مدل نظری پژوهش    ۳۳
فصـل سـوم: روش شناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه    ۳۴
۳-۲- نوع و روش پژوهش    ۳۴
۳-۳- جامعه آماری پژوهش    ۳۵
۳-۴- نمونه و برآورد حجم نمونه پژوهش    ۳۵
۳-۴-۱- روش نمونه گیری    ۳۵
۳-۵- ابزار جمع آوری اطلاعات    ۳۶
۳-۵-۱- پرسشنامه تسهیم دانش    ۳۶
۳-۵-۲- پرسشنامه عملکرد شغلی    ۳۷
۳-۶- تعیین روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری پژوهش    ۳۷
۳-۶-۱- روایی پرسشنامه    ۳۷
۳-۶-۲- پایایی پرسشنامه ها    ۳۸
۳-۷- روش های تجزیه و تحلیل آماری    ۳۹
فصل چهارم: نتایج
۴-۱- مقدمه    ۴۱
۴-۲- تشریح یافته های توصیفی مورد مطالعه    ۴۱
۴-۲-۱- داده های جمعیت شناختی پرسشنامه    ۴۲
۴-۳- یافته های استنباطی    ۴۸
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه    ۵۶
۵-۲- خلاصه    ۵۶
۵-۳- خلاصه نتایج آزمون فرضیه های پژوهش    ۵۷
۵-۳-۱- فرضیه اصلی    ۵۷
۵-۳-۱-۱- فرضیه فرعی اول    ۵۸
۵-۳-۱-۲- فرضیه فرعی دوم    ۵۹
۵-۳-۱-۳- فرضیه فرعی سوم    ۶۰
۵-۳-۱-۴- فرضیه فرعی چهارم    ۶۱
۵-۳-۱-۵- فرضیه فرعی پنجم    ۶۲
۵-۳-۱-۶- فرضیه فرعی ششم    ۶۳
۵-۴- پیشنهادات    ۶۳
۵-۴-۱- پیشنهادات کاربردی    ۶۳
۵-۴-۲-پیشنهادات پژوهشی    ۶۵
۵-۵- محدودیت های پژوهش    ۶۵
فهرست منابع    ۶۷
پیوست ها    ۷۴
چکیده انگلیسی    ۷۶
 
 
 
پشتیبانی: ۰۹۳۹۲۱۵۸۶۹۳ (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.موضوعات :
تحقیق , مقاله

درباره نویسنده

admin 152 نوشته در فروشگاه نیکو دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
ارسال